Građansko pravo

Naš odvjetnički ured pruža usluge građanskog prava, što uključuje pravnu podršku u širokom spektru pitanja koja se odnose na građanske odnose, imovinska prava i obveze te ostala pravna pitanja u civilnom području. Naši iskusni odvjetnici će vam pružiti stručne savjete i zastupanje pred sudom u cilju zaštite vaših prava i interesa.


Naša usluga građanskog prava obuhvaća:


Ugovori: Naši odvjetnici će vam pomoći u pripremi, pregledu i tumačenju različitih vrsta ugovora, kao što su kupoprodajni ugovori, najamni ugovori, ugovori o djelu, ugovori o zakupu, ugovori o zajmu te ostali ugovori.


Imovinsko pravo: Ako imate pitanja vezana uz imovinsko pravo, kao što su vlasnički sporovi, upis prava vlasništva, tereti na nekretninama, ili slično, naši odvjetnici će vam pružiti pravnu pomoć u zaštiti vaših imovinskih prava.


Obiteljsko pravo: Naši odvjetnici će vam pružiti pravnu podršku u pitanjima vezanim uz obiteljsko pravo, kao što su razvod braka, roditeljska skrb, alimentacija, posvajanje te druga prava i obveze u obiteljskim odnosima.


Nasljedstvo: Ako imate pitanja vezana uz nasljedstvo, naši odvjetnici će vam pružiti pravnu pomoć u postupku ostavinske rasprave, izradi oporuke te ostalim pitanjima nasljedstva.


Građanski sporovi: Naši odvjetnici će vas zastupati u građanskim sporovima, kao što su sporovi vezani uz ugovore, imovinska prava, odštetne zahtjeve, sporove u vezi s obiteljskim pravom te ostale civilne parnice.


Naš odvjetnički ured će vam pružiti stručnu pravnu podršku u rješavanju građanskih pravnih pitanja na temelju vaših specifičnih potreba i ciljeva, te će se zalagati za zaštitu vaših prava i interesa.